Kreativita je kľúčom k inovatívnym a interdisciplinárnym odpovediam na globálne a lokálne výzvy – či už ekonomické alebo spoločenské.

Kreatívny priemysel označuje tie časti ekonomiky, ktoré vytvárajú ekonomickú hodnotu na základe individuálneho, tvorivého a umeleckého nadania. Ide o priemysel postavený na zhodnocovaní duševného vlastníctva. Sú to odvetvia, ktorých základom sú ľudská kreativita a talent. Patria sem oblasti ako architektúra, reklama, dizajn, tvorba počítačových hier, film, televízia a hudba. Ide o oblasti, ktoré potrebujú na svoje fungovanie talent, teda sú dôsledkom ľudského rozmýšľania a ktoré majú zároveň v určitom čase reálnu ekonomickú hodnotou.

Kreatívna ekonomika je dôsledkom synergie ľudskej tvorivosti, mobility, technologickej vyspelosti a záujmu človeka o humanizáciu spoločnosti; vytvára podmienky pre rastúcu schopnosť prijímať produkty, ktoré sú výsledkom tvorivej činnosti. Faktory a dôsledky kreatívnej ekonomiky nie sú v histórii novými vzťahmi, ale aktuálne hospodárske, sociálne a spoločenské podmienky zvýrazňujú ich pôsobenie v spoločnosti. Správnymi stimulmi možno dosiahnuť pozitívne dopady kreatívnej ekonomiky na spoločnosť, keďže možno uviesť, že vplyv kreativity na ekonomiku nie je náhodným javom.

Oblasti kreatívneho priemyslu

Možno rozdeliť podľa povahy predmetu (prípadne tovarov a služieb), a to na:

  • oblasť umenia a kultúry
  • oblasť primárne súvisiacu s využívaním kreatívnej činnosti (napr. reklama, dizajn, zábavný priemysel)
  • oblasť predaja alebo vytvárania prístupu k tovarom alebo službám z predchádzajúcich oblastí pre spotrebiteľov (napr. výroba hardvéru, elektronické komunikácie, archívnictvo, informačné služby).

Kreatívny priemysel je možné na vertikálnej úrovni vymedziť jednotlivými činnosťami, ktoré sú mu imanentné, a to od vytvorenia podmienok pre tvorivú činnosť, vytvorenia (či vykonania) predmetu ochrany duševného vlastníctva cez jeho realizáciu, spracovanie, výrobu, šírenie – vrátane verejného sprístupňovania – až po jeho opakovanú exploatáciu, a to aj mimo územia krajiny pôvodu, jeho uchovávanie, archiváciu a obnovu (redizajn).

Na horizontálnej úrovni kreatívny priemysel tvoria hudba, výtvarné umenie, divadlo, knižné umenie vrátane vydavateľskej činnosti, film, audiovízia, reklama, dizajn, architektúra, kultúrne dedičstvo a pamäťové inštitúcie, trh s umením, vysielanie, softvér, hardvér, internet, elektronické služby, ale aj zábavný priemysel vrátane počítačových a konzolových hier, a to v štruktúre návrh→ výroba→ distribúcia→ redizajn.

Vymedzenie sektora pod pojmom kreatívny priemysel bolo v slovenských podmienkach uvedené prvýkrát na úrovni vládneho materiálu vo Východiskách koncepcie na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike, ktoré vláda SR vzala na vedomie 14. decembra 2011.

Uznesením č. 107/2014 vláda SR schválila 14. mája 2014 Východiská stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike.

Kultúrny priemysel

Je priemysel, ktorý pridáva výsledkom duševnej tvorivej činnosti hospodársku hodnotu, zahŕňa najmä umenie a aktivity pamäťových inštitúcií.

Kreatívny priemysel

Je súhrnom odvetví, ktoré sú postavené na využívaní výsledkov duševnej tvorivej činnosti z oblasti umenia, kultúry a ďalších odvetví; vytvára celý exploatačný reťazec, siahajúci od vytvárania podmienok pre tvorivú činnosť, cez výrobu až po reštauráciu (redizajn) jej výsledkov.

Kreatívna ekonomika

Je ekonomika, ktorá okrem tradičných (vyčerpateľných) zdrojov cielene využíva zdroj ľudskej kreativity, akceptuje inštitúty kreatívneho priemyslu, kreatívnej triedy, či kreatívnych miest, pričom neoddeliteľnou podmienkou jej rozvoja je sloboda.

Kreatívna ekológia

Sa zaoberá komplexnými a mnohovrstvovými vzťahmi existujúcimi v kreatívnych ekonomikách, zohľadňujúc vzťah jednotlivca, jeho činnosť a vplyv na prostredie.

Kreatívna trieda

Je skupina osôb, ktorá vytvára nové kreatívne obsahy, ktoré sú výsledkom duševnej tvorivej činnosti.

Index kreativity

Je metodika merania indikátorov kreatívnej ekonomiky.

Východiská koncepcie na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike, 2011

.