CIF vykonáva svoju činnosť s ohľadom na dodržiavanie pravidiel spravodlivej hospodárskej súťaže a jej ochranu, ochranu investícií, obchodných tajomstiev subjektov kreatívneho priemyslu, ochranu práv spotrebiteľa a ochranu práv duševného vlastníctva, najmä ochranu autorského práva a práv s ním súvisiacich.

Ciele

 • propagácia kreatívneho priemyslu
 • aktívne podieľanie sa na vytváraní zdravého hospodárskeho prostredia kreatívneho priemyslu s primeraným regulačným rámcom
 • vytváranie komunikačnej platformy pre oblasť kreatívneho priemyslu
 • ochrana záujmov kreatívneho priemyslu a presadzovanie spoločných záujmov členov fóra
 • vytváranie platformy pre technologické, obchodné a etické štandardy kreatívneho priemyslu a kódexu správania sa na vnútroštátnej úrovni a ich hodnotenie
 • vytváranie prostredia pre uplatňovanie a ochranu práv duševného vlastníctva, najmä protipirátskymi aktivitami a ochranou archívov
 • monitoring prípravy a implementácie regulačných nástrojov v rámci SR a EÚ
 • spolupráca s regulačnými orgánmi a inými orgánmi verejnej moci, najmä pri príprave legislatívneho prostredia
 • podieľanie sa na vytváraní kódexov správania sa na úrovni EÚ a ich hodnotení
 • vytváranie štatistických a informačných databáz v oblasti kreatívneho priemyslu a vzájomné zdieľanie týchto informácií

Orgány CIF

 • konvent tvorený všetkými členmi CIF
 • kolégium tvorený piatimi stálymi zástupcami, piatimi volenými zástupcami členov CIF a prezidentom
 • supervízor
 • prezident, ktorý je štatutárnym orgánom CIF

Zora Jaurová, prezidentka CIF

zora-javrova
pdf-iconZora Jaurova CV – SK

pdf-iconZora Jaurova CV – EN