AKO ZASIAHLA PANDÉMIA COVID-19 KREATÍVNY PRIEMYSEL A ČO S TÝM?

AKO ZASIAHLA PANDÉMIA COVID-19 KREATÍVNY PRIEMYSEL A ČO S TÝM?

ČO JE TO KREATÍVNY PRIEMYSEL?

Kreatívny priemysel označuje tie časti ekonomiky, ktoré vytvárajú ekonomickú hodnotu na základe individuálneho, tvorivého a umeleckého nadania. Ide o priemysel postavený na zhodnocovaní duševného vlastníctva. Tvoria ho odvetvia, ktorých základom sú ľudská kreativita a talent. Okrem činností, kde do ekonomických vzťahov vstupuje priamo umelecká činnosť a činnosť pamäťových inštitúcií, sem patria oblasti ako architektúra, reklama, dizajn, tvorba počítačových hier, film, televízia a hudba. Ide o oblasti, ktoré potrebujú na svoje fungovanie tvorivý talent, teda sú dôsledkom ľudského rozmýšľania s dôrazom na umenie, špecifické profesie a služby, ktoré idey zhmotnia a ktoré majú zároveň reálnu ekonomickú hodnotou.

Na tento priemysel je naviazaný celý ekosystém ďalších odvetví ekonomiky, zahŕňajúci technologické a technické profesie, rôzne typy služieb, inovatívnu a digitálnu ekonomiku a ďalšie činnosti s pridanou hodnotou.

 

CREATIVE INDUSTRY FORUM

Združenie Creative Industry Forum (CIF) zastrešuje od roku 2008 subjekty pôsobiace v kreatívnom priemysle s cieľom spoluvytvárať optimálne podmienky pre rozvoj kreatívnej ekonomiky ako zásadného prvku slovenského hospodárstva. Tvorí v princípe akúsi „asociáciu asociácií“ v oblasti televízneho a rozhlasového vysielania, filmovej a televíznej produkcie, reklamy, filmovej distribúcie, herného priemyslu, či telekomunikácií a spolupracuje s ďalšími subjektami s cieľom zozbierať podnety a podklady od sektorov kreatívneho priemyslu a na ich základe prinášať kvalifikované riešenia prospešné pre tento priemysel ako celok.

V súčasnosti koordinujeme zber dát a informácií z veľkej časti sektorov kultúry a kreatívneho priemyslu (KKP), súvisiacich so situáciou ohľadne Covid-19. Spolupracujeme s mnohými asociáciami a združeniami, pričom cieľom je nájsť spoločný a efektívny postup ako sa s danou situáciou vysporiadať spôsobom, ktorý zabráni rozpadu ekosystému jednotlivých odvetví. Naše aktivity koordinujeme s expertmi doma i v zahraničí a pozorne sledujeme vývoj v sektore v rámci celej Európy.

 

SITUÁCIA

Kultúra a kreatívny priemysel patria k odvetviam, ktoré boli vládnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu ovplyvnené ako prvé. Ešte pred uzatvorením prevádzok, obchodov apod. (opatrenie ÚVZ z 12.3.2020) bolo rozhodnutím ÚVZ z 9.3.2020 zakázané konanie hromadných podujatí. Viaceré vládne ekonomické kompenzačné opatrenia sú naviazané len na subjekty, ktoré museli povinne uzatvoriť prevádzky (hoci organizátori hromadných podujatí väčšinou nemajú prevádzky, ale napriek tomu prišli o akýkoľvek príjem už od 10.3.), pričom však reálne postihnutí boli aj subdodávatelia a ďalší podnikatelia naviazaní na reťazce tovarov a služieb.

Veľkú časť sektora kultúry a kreatívneho priemyslu tvoria rôzne typy SZČO (živnostníci, slobodné povolania), ktorí sa podieľajú takmer na všetkých činnostiach v reťazci tovarov a služieb väčšiny odvetví KKP. Desaťtisíce týchto ľudí, ktorých profesie častokrát na prvý pohľad s kultúrou nesúvisia (technické profesie, dodávatelia zariadení, obslužné profesie a mnohé ďalšie) majú dnes často 100% výpadok príjmov, pričom naďalej musia platiť fixné náklady, dane a odvody a majú z pomoci štátu nárok na najviac 540 eur mesačne, teda menej ako polovicu pomoci štátu pre zamestnanca. Navyše častokrát z vládnych opatrení vypadávajú práve vďaka charakteru svojej práce, nepravidelnosti tržieb, či súbehu práce ako SZČO s čiastočným zamestnaneckým pomerom.

Dáta, ktoré máme k dispozícii od rôznych segmentov kultúry a kreatívneho priemyslu svedčia o tom, že objem ekonomiky, ktorý je s týmito činnosťami spojený, je oveľa väčší, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať a teda aj výpadky, spojené so súčasnou krízou budú mať negatívny dopad nielen na desaťtisíce ľudí v priemysle, ale na ekonomický vývoj Slovenska ako taký. Dopad môže byť v krátkom čase aj ďaleko hlbší, ak dôjde k narušeniu samotnej infraštruktúry kreatívneho priemyslu a kultúry.

 

DÁTA

 • Podľa údajov Asociácie nezávislých producentov (ANP) tvorí výpadok v segmente audiovízie (filmová produkcia, audiovizuálna výroba , filmová distribúcia) takmer 60 mil. eur. Veľká časť tohto výpadku znášajú SZČO a malé firmy, ktoré sú základom reťazca služieb v audiovizuálnom priemysle (https://www.asociaciaproducentov.sk/aktuality/2020/dopady-covid-19-na-av-priemysel)
 • Zväz vydavateľov a kníhkupcov Slovenska (ZVKS) zaznamenáva mesačnú stratu pri predaji kníh vo výške cca 4 mil. eur. Zároveň sú pozastavené nové vydavateľské projekty a distribúcia, čo má spätne negatívny dopad na autorov, prekladateľov a ďalšie súvisiace profesie
 • Asociácia tlačených a digitálnych médií (ATDM) identifikuje prepad tržieb z inzercie v intervale 50-70% a prepad tržieb z predaja v intervale 30-95% u vydavateľov periodickej tlače a on-line médií, prvé signifikatné prepúšťanie novinárov sa uskutočnilo už pred koncom marca, väčšina spolupracovníkov sú opäť SZČO
 • Hudobný priemysel zaznamenáva podľa dát od ochranných autorských zväzov (SOZA, Slovgram, OZIS) mesačný výpadok na vstupnom vo výške 800 000 eur. Zároveň odhaduje celkový výpadok autorských odmien vo výške 2,5 mil. eur. Opatrenia znamenajú zásadné obmedzenie príjmov autorov, interpretov a spoločností poskytujúcich súvisiace služby (len zrušenie festivalu POHODA znamená výpadok cca 4 milóny eur)
 • Podľa údajov jednotlivých segmentov médií je výpadok z príjmov z reklamy za apríl od 50% (televízie) až do 100% (súkromné rádiá). Celkový odhad výpadku príjmov na rok 2020 je vo výške 30%, čo predstavuje cca 90 mil. eur.

 

Podľa odhadov Inštitútu kultúrnej politiky (IKP) tvorí odhadovaný výpadok príjmov v kultúre a kreatívnom priemysle cca 140 mil. eur mesačne (pri odhadovanom 50% výpadku). Ide však o pomerne konzervatívny odhad, ktorý neberie do úvahy nadväzujúce ekonomické väzby a dopady.

 

PROBLÉMY, KTORÝM SEKTOR ČELÍ V SÚVISLOSTI S VLÁDNYMI EKONOMICKÝMI OPATRENIAMI

 • Viazanie opatrení na zatvorenie prevádzok

Protipandemické opatrenia zasiahli celé reťazce (nielen zo sektorov KKP), z ktorých sa vláda SR v súčasnosti zameriava len na tie (vybrané) subjekty reťazca, ktoré zatvorili prevádzku. Súčasné celoplošné opatrenia nereflektujú rovnakým spôsobom tých zamestnávateľov, ktorým klesli v súvislosti s opatreniami príjmy, ale buď fyzickú prevádzku nemajú, alebo ju úplne nezatvorili. Zastávame názor, že všetky opatrenia vlády na pomoc ekonomike, napríklad aj systém pokrytia nájmov, výpočet výšky nárokovateľnej podpory a pod. majú byť spravodlivé a pokryť všetky postihnuté právnické a fyzické osoby (t. j. celý reťazec služieb/produktov), bez ohľadu na to, či museli zatvoriť prevádzku (napríklad kiná, kde je výpadok 100 %), alebo boli postihnuté tzv. dominovým efektom (napríklad filmoví distributéri, kde je výpadok tiež 100 %, ale prevádzku nemajú). Preto by opatrenia mali byť viazané len na kritérium prepadu tržieb/príjmov a nie zatváranie prevádzok, resp. na vznik prekážky na strane zamestnávateľa.

 

 • Nerovnocenný prístup k zamestnancom/zamestnávateľom a SZČO

Kým zamestnanci firiem, postihnutých opatreniami proti epidémii majú nárok na kompenzáciu vo výške 80% platu s limitom 1 100 eur, finančné limity výšky príspevku pre SZČO sú podstatne nižšie (max. 540 eur), navyše vyplácané na základe zložitého mechanizmu poklesu tržieb. Zároveň SZČO, ktorá má súbežne pracovný príjem (učí na vysokej škole s 10%tným uväzkom) nie sú priznané vôbec. To spôsobuje, že mnohé SZČO v oblasti KKP nemajú nárok na kompenzáciu vôbec, hoci majú nulový príjem.

 

 • Kumulácia dlhu na odvodoch, daniach, či splátkach pôžičiek a lízingov a fixných nákladoch

Pri existujúcich výpadkoch príjmu nie je riešením odloženie platenia odvodov, nakoľko sa osobitne pri SZČO kumuluje dlh v čase, keď podnikateľ nemá príjem. Existujúce kompenzácie nestačia na pokrytie odvodových a daňových nákladov a už vôbez nie na životné náklady (limit pomoci je nižší ako minimálna mzda)a na splátky lízingov technológií a iných zariadení, ktoré tvoria častokrát podstatu podnikania istých častí reťazca KKP (rental technológií apod.). Problémom  sú aj fixné náklady (nájmy, energie apod.), ktoré kumuláciu dlhu zvyšujú.

Existujúce opatrenia nepokrývajú rovnomerne a rovnocenne všetkých, ktorí sú dotknutí opatreniami proti epidémii. Výsledkom je, že množstvo fyzických a právnických osôb pôsobiacich v sektore KKP (ale aj mnohých iných sektoroch) z opatrení vypadáva, nie je oprávnených čerpať dotácie, či iné kompenzácie. Realizácia opatrení je administratívne zložitá, s nejasnými podmienkami, ich interpretácia úradmi je často nejednoznačná a protirečivá, sú pomalé a nedostatočné. Výsledkom je kritická situácia najmä v malom a strednom podnikaní, v segmentoch, kde prevládajú SZČO, ale aj v segmentoch, ktoré naväzujú na ekonomiku, založenú na verejných podujatiach, či iných produkciách. Výsledkom sú tisíce ľudí so 100% výpadkom príjmu zo dňa na deň, o ktorých sa vláda reálne nezaujíma, hoci dnes majú nulový príjem už viac ako 40 dní.

 

Návrhy opatrení pre sektory Kultúry a kreatívneho priemyslu (KKP) v súvislosti s krízou COVID-19

Východiská:

 • Doterajšie opatrenia vlády SR (tzv. plošné opatrenia) nereflektujú dostatočne dopady v oblastiach KKP, rovnako ako v mnohých ďalších ako napr. cestovný ruch, šport – návrhy sú preto použiteľné aj pre iné sektory.
 • Návrhy zohľadňujú špecifiká KKP a hľadajú viaczdrojové možnosti – napríklad odstránením neprimeraných zákonných povinností.
 • Opatrenia zohľadňujú tiež vznik/ponuku protihodnoty pre štát, ktorá bude mať pozitívny a aj trvajúci charakter alebo dôsledky.

Na základe analýz prostredia a efektivity možných nástrojov na pomoc ekonomike postihnutých odvetví je Creative Industry Forum presvedčené, že najefektívnejším nástrojom by bolo rýchle, jednoduché a plošné poskytnutie hotovostnej finančnej pomoci firmám i jednotlivcom, ktoré by následne boli schopné plniť si svoje záväzky voči zamestnancom, štátu i subdodávateľom (podobné opatrenia vo forme jednorazovej, či opakujúcej sa finančnej dávky zaviedli viaceré krajiny v Európe, aj inde).

Keďže systém pomoci, ktorý vláda predstavila, je postavený na sérii rôznorodých samostatných opatrení, tak pripomienky a návrhy, ktoré sme pripravili, reflektujú vládou pripravené nástroje.

Hlavnými požiadavkami sektora – tak ako to žiadajú aj iné sektory – na úpravu doteraz vládou predstavenej pomoci sú:

 • spravodlivý prístup k všetkým nástrojom  pomoci (naviazaný len na pokles príjmov, nie na zatvorenie prevádzky alebo pri SZČO obmedzovaný v prípade súbehu príjmov)
 • zrovnoprávnenie zamestnancov a samozamestnávateľov (SZČO) ohľadne výšky pomoci
 • odpustenie odvodov minimálne na tri mesiace (zrovnoprávnenie firiem a SZČO)
 • vytvorenie systému rýchlych bezúročných pôžičiek s odkladom splátok o 3-6 mesiacov
 • odklad platby DPH a preddavkov na daň pre SZČO na obdobie 3 a viac mesiacov
 • kompenzácia fixných nákladov (okrem osobných nákladov – tie sú riešené podporou zamestnanosti) pre všetky podniky s poklesom príjmov viac ako 20 %
 • odklad lízingových splátok aj na technické zariadenia, stroje a technológiu

Kompletný zoznam navrhovaných opatrení s podrobným zdôvodnením: http://www.ciforum.sk/navrhy-opatreni-pre-sektory-kreativneho-priemyslu-kp-v-suvislosti-s-krizou-covid-19/

 

Tento materiál pripravili experti Creative Industry Forum v spolupráci s nasledujúcimi subjektami:

Asociácia nezávislých producentov (ANP), www.asociaciaproducentov.sk

Asociácia rádií Slovenska (ARS), www.anrts.sk

Asociácia televíznych vysielateľov Slovenska (ATVS), www.atvs.sk

Asociácia tlačených a elektronických médií (ATDM), www.atdm.sk

Klub reklamných agentúr Slovenska (KRAS), www.kras.sk

Magistrát mesta Bratislava, www.bratislava.sk

Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS), www.rtvs.sk

Slovak Game Developers Association (SGDA), www.sgda.sk

Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA), www.sfta.sk

Slovenské centrum dizajnu, www.scd.sk

Únia filmových distributérov (ÚFD), www.ufd.sk

Združenie vydavateľov a kníhkupcov SR (ZVKS), www.zvks.sk