Európska Komisia: Nová Euróspka agenda pre kultúru

Európska Komisia: Nová Euróspka agenda pre kultúru

 

Európska komisia predstavila po desiatich  rokoch návrh novej európskej agendy pre kultúru. Cieľom novej iniciatívy má byť podpora kultúrneho rozmeru EU s dôrazom na posilňovanie európskej identity prostredníctvom kultúry a hodnôt. Agenda sa bude zameriavať konkrétne na:

  • novú politiku metód spolupráce – väčšia účasť členských štátov
  • implementáciu výsledkov politiky spolupráce prostredníctvom projektov a propagačných plánov
  • dialóg s občianskou spoločnosťou
  • vybudovanie rámca na hodnotenie interakcií medzi kultúrou a inými oblasťami
  • zvyšovanie počtu spoločných činností s medzinárodnými organizáciami (UNESCO, Rada Európy)
  • kľúčové témy pre novú alebo zvýšenú spoluprácu: širšie spoločenské otázky – rodová problematika, digitalizácia, sociálna súdržnosť, integrácia migrantov, odolnosť;  otázky kultúrnej politiky – mobilita kultúrnych profesionálov, financovanie kreatívneho a kultúrneho priemyslu, spravodlivé odmeňovanie autorov
  • konkrétne opatrenia týkajúce sa vyššie spomenutých otázok kultúrnej politiky
  • nové sektorové činnosti v najvyspelejších sektoroch zamerané na podporu koherentnosti EU politiky
  • činnosti nadväzujúce na Európsky rok kultúrneho dedičstva

 

Plné znenie návrhu je dostupné na stránke EK.

K predloženému návrhu sa môžete vyjadriť aj vy prostredníctvom formulára na stránke EK do 17. apríla 2018.