Okruhlý stôl k téme crowdfunding na Slovensku

V rámci iniciatívy Crowd-Fund-Port sme spolu s kolegami z Technickej univerzity v Košiciach(TUKE) zapojených do projektu Crowd Streamzorganizovali stretnutie k téme crowdfunding na Slovensku. Cieľom podujatia bolo umožniť stretnutie profesionálov zo sveta crowdfundingu, ľudí zo samospráv a iné zainteresované strany a otvoriť debatu o crowdfundingu a jeho potenciáli v našich zemepisných šírkach. Diskusia sa týkala najmä nasledovných tém: Aká je aktuálna

Start

End

V rámci iniciatívy Crowd-Fund-Port sme spolu s kolegami z Technickej univerzity v Košiciach(TUKE) zapojených do projektu Crowd Streamzorganizovali stretnutie k téme crowdfunding na Slovensku.

Cieľom podujatia bolo umožniť stretnutie profesionálov zo sveta crowdfundingu, ľudí zo samospráv a iné zainteresované strany a otvoriť debatu o crowdfundingu a jeho potenciáli v našich zemepisných šírkach.

Diskusia sa týkala najmä nasledovných tém:

  1. Aká je aktuálna situácia crowdfundingu na Slovensku
  2. Vývoj crowdfundingu ako nástroja na participatívne rozpočtovanie verejných prostriedkov
  3. Iniciatívy Ministerstva financií SR
  4. Programy Crowd-Fund-Port z Interreg Central Europea Crowd Stream z Interreg Danube Programme

V rámci diskusie sme prišli k týmto záverom:

  1. diskusia o crowdfundingu má význam, pretože na Slovensku existuje relevantná skupina, ktorá ho využíva,
  2. na crowdfunding a najmä na legislatívne prostredie je potrebné pozerať cez optiku jeho minimálne základných foriem,
  3. má význam priniesť informácie o dobrých príkladoch v oblasti občianskeho crowdfundingu a crowdfundingu ako nástroja participatívneho rozpočtovania resp. spájania verejných a súkromných zdrojov a ďalej viesť diskusiu o týchto možnostiach crowdfundingu,
  4. pozitívna je iniciatíva Centra pre finančné inovácie MF SR  pod hlavičkou ktorého sa pripravuje materiál, ktorý bude mapovať situáciu na Slovensku, zavedie slovník pojmov a zameria sa na analýzu a potrebu nástrojov na podporu fintech nástrojov, vrátane legislatívnych riešení,
  5. Creative Industry Forum aj TUKE bude napomáhať vytvoreniu komunikačnej platformy a zdieľaniu informácií s cieľom popularizácie crowdfundingu, identifikovania problémov a hľadania riešení.

Reportáž z nášho stretnutia, ktorú pripravila TV JOJ, nájdete na portáli noviny.sk

 

 

Creative Industry Forum

CIF vykonáva svoju činnosť s ohľadom na dodržiavanie pravidiel spravodlivej hospodárskej súťaže a jej ochranu, ochranu investícií, obchodných tajomstiev subjektov kreatívneho priemyslu, ochranu práv spotrebiteľa a ochranu práv duševného vlastníctva .... [viac informácií]

Kontakt

Creative Industry Forum
Grosslingova 63
811 09 Bratislava

tel.: +421 2 5263 4203
fax: +421 2 5263 4202
mob.: +421 907 223 398
email: ciforum(at)ciforum.sk
TOP