IROP – Podpora kultúrneho a kreatívneho priemyslu

IROP – Podpora kultúrneho a kreatívneho priemyslu

Výzva na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu patrí v rámci IROP pod špecifický cieľ 3.1 Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií.

Pre koho je výzva určená?

 • Slobodné povolania
 • Fyzické  osoby podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia
 • Právnické osoby
 • Neziskové organizácie, občianske združenia

Oprávnené aktivity:

 1. Obstaranie hmotného a nehmotného majetku nevyhnutného pre výrobu a inovácie
 2. Výdavky na rekonštrukcie, úpravu a obnovu budov v súvislosti s nákupom nových technológií, zariadení:oprávnené budú úpravy interiéru budov, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu projektu, nemôže byť samostatnou aktivitou, iba v kombinácii s aktivitou 1
 3. Podpora marketingových, distribučných a predajných aktivít napr. účasť na workshopoch, veľtrhoch, výstavách, propagácia miestnych výrobkov, spracovávanie marketingových stratégií pre miestne produkty a pod.
 4. Prenájmy priestorov a technológií pre účely výroby (malosériovej), inovácií a distribúcie (mimo kreatívneho centra)s výnimkou prenájmu priestorov určených výhradne na maloobchodný predaj
 5. Podpora kreatívnej tvorby pre účely ďalšej distribúcie s cieľom rastu malých a strednách podnikov a tvorby pracovných miest, nemôže byť samostatnou aktivitou, iba v kombinácii s aktivitami 1, 2, 3 alebo 4

Výška dotácie: 

 • 50,000 až 200,000 EUR

Uzávierka výzvy:

 • 31.3.2017

Viac informácií.