Budúcnosť slovenských miest v medzinárodných súvislostiach – Informačný seminár

Budúcnosť slovenských miest v medzinárodných súvislostiach – Informačný seminár

Ministervo dopravy, výstavby a regionálnho rozvoja SR (MDVRR SR) v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych zázežitostí SR (MZVaEZ SR) v rámci predsedníctva SR v Rade EÚ organizujú informačný seminár s medzinárodnou účasťou, venovaný téme udržateľného rozvoja miest.

Rok 2016 sa do histórie zapíše ako „urbánny rok“. O tom, že rozvoj miest prudko akceleruje a v blízkej budúcnosti bude najvýznamnejším javom rozvoja planéty, dnes už nikto nemôže mať pochybnosti. V súčasnosti mestá v celosvetovom meradle tvoria 70% HDP, spotrebujú viac než 60% energie, vyprodukujú 70% skleníkových plynov a 70% odpadu. Mestský rozvoj je v centre záujmu OSN, ktorá medzi 17 cieľmi  udržateľného rozvoja v roku 2015 prijala aj špecifický cieľ 11 – „urobiť mestá inkluzívnymi, bezpečnými, odolnými a udržateľnými“. OSN okrem toho v októbri 2016 uskutočnila 3. globálnu konferenciu o bývaní a udržateľnom mestskom rozvoji HABITAT III. Výsledkom konferencie je dokument Nová urbánna agenda. Okrem globálnych diskusií a prijatých dokumentov sa význam rozvoja miest odzrkadlil aj na európskej úrovni. Vzhľadom na skutočnosť, že v mestách členských štátov EÚ žije až 70% obyvateľstva, realizuje sa v nich 70% spoločných európskych politík, mestá tvoria 70% pracovných miest a 85% HDP, sa členské štáty EÚ dohodli na príprave „Urbánnej agendy EÚ“. Slovensko finalizuje národnú „Koncepciu mestského rozvoja SR“, ktorá v plnej miere reflektuje všetky globálne aj európske procesy a v rámci nich ustanovené odborné názory na ciele udržateľného mestského rozvoja. Hlavným zmyslom koncepcie je vytvoriť systémovo lepšie prostredie pre udržateľný mestský rozvoj na Slovensku, výsledkom ktorého budú produktívne mestá poskytujúce zdravé sídelné prostredie.

Hlavným cieľom seminára je oboznámiť odvornú verejnosť s výsledkami významných medzinárodných podujatí, ktoré sa odohrali počas predsedníctva SR v Rade EÚ. Vítaní sú zástupcovia samospráv, štátnej správy, odborníci, zástupcovia občianskeho sektora, ako aj všetcí tí, ktorým záleží na budúcnosti slovenských miest.

Seminár prinesie informácie a poskytne možnosť diskusie o:

  • Konferencii OSN o bývaní a udržateľnom rozvoji miest HABITAT III a jej záveroch – Nová urbánna agenda
  • Urbánnej agende pre Európsku úniu a jej pilotných partnerstvách
  • programe európskej územnej spolupráce URBACT
  • príprave koncepcie mestského rozvoja SR

Podujatie sa bude konať 6. decembra  2016 medzi 11:45 a 17:00 v priestoroch kongresovej sály MZVaEZ SR (Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava).

Zaregistrovať sa je možné do 2. decembra 2016.

Účasť na podujatí je bezplatná.

Registračný formulár.

Program.