Správa Európskeho parlamentu o súdržnej politike EÚ v oblasti klutúrneho a kreatívneho priemyslu (2016/2072(INI))

Správa Európskeho parlamentu o súdržnej politike EÚ v oblasti klutúrneho a kreatívneho priemyslu (2016/2072(INI))

30. Novembra 2016 Euróspsky parlament zverejnil správu o súdržnej politike EÚ v oblasti klutúrneho a kreatívneho priemyslu (2016/2072(INI)). Vzhľadom na to, že rozmanitosť kultúrneho a kreatívneho sektora predstavuje problém pre využitie jeho potencíalu na plno, spoluspravodajcovia sa domnievajú, že implentacia  koordinovaných opatrení na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, ale aj na úrovni EÚ, je nevyhnutná pre riešenie tejto situácie.  Ná základe analýzi kultúrneho a kreatívneho sektoraa jeho pronlémov, spoluspravodajcovia navrhli niekoľko opatrení a politík, ktoré sú zamerané na týchto sedem klúčových oblastí politiky:

  • zber spoľahlivých štatistických údajov a údajov založených na komplexnej definícii s cieľom zvyšovať povedomie o charakteristikách a potrebách sektora,
  • monitorovanie vývoja v sektore s cieľom vytvárať účelné riešenia pre kultúrny a kreatívny priemysel,
  • podpora inovácií a podnikania v kultúrnom a kreatívnom sektore uľahčovaním spolupráce s inými sektormi a politikami (výmeny),
  •  zlepšovanie prístupu k finančným prostriedkom, podpora nových podnikateľských modelov,
  • využívanie súboru nástrojov existujúceho na európskej úrovni a sústreďovanie všetkých existujúcich nástrojov a iniciatív koherentným spôsobom,
  • rozvoj zručností vrátane podnikateľských zručností,
  • riešenie meniacich sa potriezručností avyriešenie nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily.

Podľa štúdie vypracovanej na žiadosť Európskej komisie 11,2% všetkých súkromných podnikov pôsobí práve v kultúrnom a kreatívnom priemysle (s výnimkou odvetví vyrábajúcich luxusné výrobky). Celkovo do sektora  kultúrneho  kreatívneho priemyselu spadá viac ako 3 milióny firiem (s výnimkou odvetví vyrábajúcich luxusné výrobky), ktoré zamestnávaju viac ako 12 miliónov ľudí. Čo sa týka pridanej hodnoty, kultúrny a kreatívny premysel (s výnimkou odvetví vyrábajúcich luxusné výrobky) produkuje 5,3% európskej hrubej pridanej hodnoty.

Okrem iného kultúrny a kreatívny sektor spája umenie a kultúru s podnikaním a technológiami. Špecifický je aj tým, že pracovné miesta ktoré vytvára, nemožno presunúť do zahraničia, pretože su späté s územím a tradíciami, ktoré ich určujú. Taktiež, kultúrny a kreatívny sektor prispieva k zamestnanosti mládeže a žien viac ako ktorékoľvek iné odvetvie.

Napriek tomu, stále nedošlko k vypracovaniu skutočnej a jednotnej priemyselnej politky na úrovni EÚ.

Viac informácií a správu v elektronickej forme nájdete tu.