Pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania

Pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania

1 marec 2013 [Bratislava] Creative industry forum si uplatnilo pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov.