Aktuality

feb
20

Správa o súdržnej politike EU v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu (2016/2072(INI)) November 2016

Spoluspravodajcovia sa domnievajú, že využitie plného potenciálu tohto odvetvia si vyžaduje koordinované opatrenia na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, ale aj na úrovni EÚ. Spoluspravodajcovia na základe dôkladnej analýzy sektora a jeho problémov navrhujú niekoľko opatrení a politík, ktoré sa z krátkodobého aj dlhodobého hľadiska zameriavajú na sedem kľúčových oblastí politiky, ktoré sú hlavnou témou tejto správy: zber spoľahlivých […]

By ciforum | Aktuality
DETAIL
feb
11

IROP – Podpora kultúrneho a kreatívneho priemyslu

Výzva na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu patrí v rámci IROP pod špecifický cieľ 3.1 Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií. Pre koho je výzva určená? Slobodné povolania Fyzické  osoby podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia Právnické osoby Neziskové […]

By ciforum | Aktuality
DETAIL
feb
06

Kreatívna Európa: Prezentácia výzvy – Podpora vývoja jednotlivých projektov (EACEA/20/2016)

Creative Europe Desk Slovakia Vás pozýva na prezentáciu aktuálnej výzvy: Podpora vývoja jednotlivých projektov (EACEA/20/2016). Uzávierka podávania žiadostí: 20. 4. 2017 Termín prezentácie: 1. 3. 2017 o 10.0 Miesto: Grӧsslingová 45, Bratislava Kapacita sály je obmedzená, je nutné registrovať sa vopred. Viac informácií o výzve. Viac informácií o podujatí a možnosť zaregistrovať sa nájdete tu.

By ciforum | Aktuality
DETAIL
jan
28

Verejná konzultácia – ohodnotenie programu Kreatívna Európa

V období medzo 23.1.2017 a 16.4.2017 bude prebiehať online konzultácia, ktorej zámerom je získať spatnú väzbu k programu Kreatívna Európa, jeho cieľom, opatreniam, ktoré mali napomôcť ich docieleniu, ako aj efektívnosti implementácie týchto opatrení. Konzultácia sa bude zaoberať aj otázkami týkajucími sa budúcnosti programu Kreatívna Európa a jeho potencionálneho nástupcu po roku 2020. Konzultácia bude […]

By ciforum | Aktuality
DETAIL
jan
14

Správa Európskeho parlamentu o súdržnej politike EÚ v oblasti klutúrneho a kreatívneho priemyslu (2016/2072(INI))

30. Novembra 2016 Euróspsky parlament zverejnil správu o súdržnej politike EÚ v oblasti klutúrneho a kreatívneho priemyslu (2016/2072(INI)). Vzhľadom na to, že rozmanitosť kultúrneho a kreatívneho sektora predstavuje problém pre využitie jeho potencíalu na plno, spoluspravodajcovia sa domnievajú, že implentacia  koordinovaných opatrení na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, ale aj na úrovni EÚ, je nevyhnutná […]

By ciforum | Aktuality
DETAIL
nov
29

Budúcnosť slovenských miest v medzinárodných súvislostiach – Informačný seminár

Ministervo dopravy, výstavby a regionálnho rozvoja SR (MDVRR SR) v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych zázežitostí SR (MZVaEZ SR) v rámci predsedníctva SR v Rade EÚ organizujú informačný seminár s medzinárodnou účasťou, venovaný téme udržateľného rozvoja miest. Rok 2016 sa do histórie zapíše ako „urbánny rok“. O tom, že rozvoj miest prudko akceleruje a v blízkej […]

By ciforum | Aktuality
DETAIL
nov
28

UNESCO: Global Report on Culture for Sustainable Urban Development – odporúčania

Organizácia UNESCO vníma kultúru ako kľúčový aspekt podporujúci zabezpečenie udržateľného rozvoja miest.  Z tohto dôvodu zverejnila štúdia s názvom Global Report on Culture for Sustainable Urban Development, ktorá sa zaoberá stavom, trendami, rizikami a existujúcimi možnosťami v rôznych regionálnych kontextoch, ako aj skúsenosťami spojenými s ochranou a zachovávaním kultúrneho dedičstva, s cieľom vyhodnotiť ich úlohu v sociálnej inklúzii a rozvoji.   Podľa autorov štúdie by mali predstavitelia […]

By ciforum | Aktuality
DETAIL
nov
11

Raiffeisen Bank: Gesto pre mesto

Raiffesen banka spustila iniciatívu s názvom Gesto pre mesto, v rámci ktorej podporí projekty zamerané na zlepšenie života v komunite. Projekt je možné prihlásiť do súťaže na pobočke banky, alebo prostredníctvom online formulára na stránke www.gestopremesto.sk. Spomedzi všetký projektov v jednotlivých mestách bude vybraných 5 projektov, za ktoré bude môcť hlasovať verejnosť. Projekty s najväčším […]

By ciforum | Aktuality
DETAIL
nov
10

Bratislavská regionálna dotačná schéma: Výzvy na rok 2017

Bratislavská regionálna dotačná schéma (BRDS) zverejnila výzvy na rok 2017. Lehota na predloženie žiadostí pre oblasti kultúra a turizmus je do 22.12.2016. V kategóriach rozvoj vidieka a šport a mládež je možné požiadať o dotáciu do 11.01.2017. Viac informácií nájdete tu.

By ciforum | Aktuality
DETAIL
nov
07

Creative Industry Forum sa zapojilo do projektu CROWD-FUND-PORT 

Central European Crowd funding Support Project je spolupráca jedenástich partnerov z deviatich partnerských krajín Strednej Európy, zameraný na nevyužitý potenciál crowdfundingu pre malé a stredne veľké spoločnosti. Cieľom projektu je podporiť podnikateľsky orientované myslenie, ako aj zlepšiť finančnú a legislatívnu infraštruktúru pre crowdfunding/crowd-investing/crowd-financing v Strednej Európe. Projekt je taktiež zameraný na vybudovanie povedomia o výhodách […]

By ciforum | Aktuality . Crowd-Fund-Port
DETAIL

Creative Industry Forum

CIF vykonáva svoju činnosť s ohľadom na dodržiavanie pravidiel spravodlivej hospodárskej súťaže a jej ochranu, ochranu investícií, obchodných tajomstiev subjektov kreatívneho priemyslu, ochranu práv spotrebiteľa a ochranu práv duševného vlastníctva .... [viac informácií]

Kontakt

Creative Industry Forum
Grosslingova 63
811 09 Bratislava

tel.: +421 2 5263 4203
fax: +421 2 5263 4202
mob.: +421 907 223 398
email: ciforum(at)ciforum.sk
TOP